Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Η Εταιρία αναπτύσσει δομές ψυχικής υγείας στις οποίες προσφέρονται εξειδικευμένες κ υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε άτομα που έχουν ψυχολογικά-ψυχιατρικά προβλήματα.

Ειδικότερα μέσω μονάδων ανοικτού τύπου (κέντρα ημέρας) κ κλειστού (οικουτροφεία)

  • Το Κέντρο Ημέρας παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανοιχτού τύπου. Σκοπός του είναι η πρόληψη της εκδήλωσης ψυχικών διαταραχών και υποτροπών, η αποφυγή των εισαγωγών και επανεισαγωγών σε ψυχιατρικά νοσοκομεία,  η ψυχοκοινωνική επανένταξη και λειτουργική αυτονόμηση των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, η υποστήριξη της οικογένειας, η υποστήριξη του πληθυσμού της κοινότητας σε θέματα που σχετίζονται με τη ψυχική υγεία καθώς και η ανάληψη δράσεων για τον αποστιγματισμό της ψυχικής νόσου. Παράλληλα, το Κέντρο Ημέρας αποτελεί χώρο κλινικής άσκησης και επαγγελματικής κατάρτισης νέων λειτουργών ψυχικής υγείας.
  • Το οικοτροφείο πρόκειται για Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης μακράς παραμονής και υψηλού βαθμού προστασίας.  Στόχος του οικοτροφείου είναι η ποιοτική διαβίωση των ενοίκων-ασθενών στην κοινότητα, όσο και η παροχή  υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο, δεδομένου ότι  η αλληλεπίδραση οικοτροφείου–κοινότητας και η αμοιβαία παροχή υπηρεσιών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για υγιή και ισότιμη συνύπαρξη. Για το διττό αυτό ρόλο του οικοτροφείου, εφαρμόζεται  αφενός ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, αποκατάστασης και επανένταξης των ενοίκων και αφετέρου ένα πρόγραμμα διασύνδεσης και προσφοράς έργου προς την κοινότητα.

Τα νέα μας

twitter

Twitter
 


twitter

Facebook
 
 


twitter

YouTube
 

Ενδεικτικές φωτογραφίες

Our Newsletter